Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid; Communicatie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, dienstverleningen aan, overeenkomsten met, leveringen, diensten en andere rechtshandelingen door of van BelastingRaadgevers te Amsterdam (Nederland), hierna te noemen BelastingRaadgevers.

1.2 Van deze voorwaarden kan door partijen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Algemene Voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Iedere communicatie tussen BelastingRaadgevers en afnemer kan elektronisch geschieden.

1.4 De door BelastingRaadgevers opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

1.5 Eventuele tekortkomingen c.q. gebreken in de communicatie als gevolg van fouten/ gebreken in de werking van het gekozen middel van overbrenging van de informatie zijn in beginsel voor rekening en risico van afnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BelastingRaadgevers.


Artikel 2: Prijzen; Betaling

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de prijzen in Euro en exclusief BTW en/of bijkomende kosten, belastingen, heffingen, verzekeringen etc. Extra werkzaamheden, redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening, kunnen na overleg separaat worden doorberekend. BelastingRaadgevers kan jaarlijks de prijzen aanpassen aan de algemene prijsontwikkeling.

2.2 Betaling op facturen dient binnen veertien dagen na factuurdatum ontvangen te zijn. BelastingRaadgevers is gerechtigd (geheel of gedeeltelijk) te factureren op een door haar gekozen moment voor of tijdens een lopende contractsperiode.

2.3 Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. Ingeval van niet tijdige betaling is afnemer na de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de in Nederland geldende wettelijke rente verschuldigd tot de datum van algehele voldoening.

2.4 Buitengerechtelijke incassokosten kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht na het verstrijken van de geldende betalingstermijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden minimaal gesteld op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,– exclusief BTW.


Artikel 3: Intellectueel eigendom; Gebruik; Privacy

3.1 BelastingRaadgevers behoudt zich alle (semi) intellectuele eigendoms- en exploitatierechten (waaronder auteursrechten, databankrechten en licentierechten) voor met betrekking tot het door haar aan afnemer verstrekte materiaal dan wel de geleverde producten of diensten.

3.2 Het is afnemer – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BelastingRaadgevers alsmede buiten het contractueel toegestane, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruik binnen de eigen organisatie door afnemer – niet toegestaan de geleverde producten (waaronder in het bijzonder het beeld en de toegepaste tekstuele benadering alsook inclusief print outs, software en/of toegankelijkheidsstructuur) dan wel het ter beschikking gestelde materiaal te verveelvoudigen, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze t.b.v. commerciële doeleinden te (laten) gebruiken en/of aan derden ter beschikking te stellen.

3.3 Onder verveelvoudiging wordt tevens verstaan het opslaan in een geautomatiseerd bestand, behoudens indien en voor zover het betreft contractueel toegestaan intern, niet commercieel gebruik.

3.4 Afnemer verplicht zich alle vermelde en op producten/ dienstverlening aangebrachte gegevens (tekst en logo’s) met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en overige informatie vanwege BelastingRaadgevers op geen enkele wijze te verwijderen dan wel te wijzigen.

3.5 Afnemer is ervan op de hoogte dat BelastingRaadgevers de persoonsgegevens van afnemer verwerkt, met inbegrip van de gegevens over afnemersactiviteiten op de website van BelastingRaadgevers, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht etc. BelastingRaadgevers slaat deze gegevens tijdelijk op in een databank, die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met afnemer, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen aan afnemer. Afnemer mag de gegevens die BelastingRaadgevers over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht BelastingRaadgevers te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van afnemer te verwijderen of af te schermen.


Artikel 4: Klachten

Reclames met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening dienen schriftelijk binnen een redelijke termijn na ontvangst door afnemer van de data/ het fiscale nieuws per e-mail te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de dienstverlening geacht wordt geaccepteerd te zijn door afnemer. De duur van de redelijke termijn wordt onder meer bepaald door de aard van de geleverde diensten en de tijdstippen, waarop afnemer gewoonlijk kennis neemt c.q. kan nemen van de betreffende diensten. Indien afnemer op enige dag het fiscale nieuws voor die dag niet voor het tijdstip van 12.00 uur heeft ontvangen, dient hij zulks per ommegaande te melden aan BelastingRaadgevers per e-mail.

Artikel 5: Termijn; Wijze van uitvoering

5.1 Opgegeven leveringstermijn en/of termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden/diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van afnemer en de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties ter zake de dienstverlening, is BelastingRaadgevers gerechtigd de wijze te bepalen, waarop de gegeven dienstverlening uitgevoerd zal worden. BelastingRaadgevers mag bij de uitvoering van de contractuele relatie met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen, maar blijft zelf contractueel gebonden jegens afnemer.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Beantwoordt de dienstverlening als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van BelastingRaadgevers niet aan de contractuele afspraken, dan zal BelastingRaadgevers – na overleg met afnemer en afhankelijk van de omstandigheden van het geval – overgaan tot ter beschikking stellen van de ontbrekende en/of correcte gegevens, vooropgesteld dat afnemer tijdig heeft gereclameerd. Indien en voor zover herstel van de geleverde prestatie redelijkerwijs en objectief bezien niet (meer) kan worden gerealiseerd door middel van een hernieuwde of aangepaste prestatie, is BelastingRaadgevers nimmer tot meer gehouden dan vergoeding van de aantoonbare schade totmaximaal de factuurwaarde, verbonden aan de betreffende prestatie dan wel de prijs voor het abonnement van afnemer op maandbasis

6.2 Met inachtneming van het bovenstaande is BelastingRaadgevers niet tot verdergaand, in het bijzonder tot vergoeding van (gevolg) schade gehouden, behoudens opzet of grove schuld. Afnemer vrijwaart BelastingRaadgevers ter zake van vorderingen van derden.

6.3 De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van afnemer – uit welken hoofde ook – jegens BelastingRaadgevers verjaren na één jaar na het moment, waarop afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de gebreken in relatie tot de uitvoering van de overeenkomst door BelastingRaadgevers.

6.4 Alle situaties van overmacht ontslaan BelastingRaadgevers van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van BelastingRaadgevers onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van BelastingRaadgevers jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van BelastingRaadgevers kan worden verlangd. Indien de overmacht 60 dagen heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 60 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.


Artikel 7: Beëindiging; Ontbinding; Overdracht

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders contractueel bepaald, worden overeenkomsten geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2 Iedere partij is gerechtigd een lopende overeenkomst per e-mail op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een lopend abonnementsjaar.

7.3 BelastingRaadgevers is gerechtigd de dienstverlening/overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten:

– indien en zodra er sprake is aan de zijde van afnemer van faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling dan wel overlijden, beslag op een aanmerkelijk deel van het vermogen van afnemer, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf;

– indien afnemer -ondanks sommatie – enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt dan wel BelastingRaadgevers goede gronden heeft te vrezen dat afnemer in de nakoming tekort zal schieten en afnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen en desgewenst daarvoor zekerheden te stellen.

7.4 BelastingRaadgevers mag zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer overdragen aan derden en zal afnemer daarvan eventueel tijdig op de hoogte stellen. Indien de overdracht van de verplichtingen aan een derde voor afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen, mits afnemer daarvoor objectieve gronden aan kan voeren.

Artikel 8: Toepasselijk recht; Bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen BelastingRaadgevers en afnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen BelastingRaadgevers en afnemer, worden bij uitsluiting voorgelegd aan en berecht door de Nederlandse rechter in de plaats van statutaire vestiging van BelastingRaadgevers, behoudens indien BelastingRaadgevers als eisende of verzoekende partij – al

dan niet in overleg met afnemer – kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van afnemer.